Vad är ett aktiebolag?

Om du funderar på att starta företag kommer du att behöva välja vilken bolagsform företaget ska ha. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen och den är framför allt lämplig om det är fler än en person som startar företaget. Här kan du läsa mer om vad ett aktiebolag är för något, hur du startar ett aktiebolag samt vilka roller som finns i den här bolagsformen.

När du ska starta bolag står du inför ett viktigt val, nämligen vilken företagsform som ditt nya företag ska ha. Ofta står valet mellan enskild firma eller ett aktiebolag, men vad är egentligen ett aktiebolag för något? De flesta har hört talas om begreppet, men desto färre vet vad det innebär för verksamheten.

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan bildas av en eller flera grundare. Till skillnad mot exempelvis enskild firma har delägarna i ett aktiebolag, det vill säga aktieägarna, inget personligt ansvar för företagets skulder. Det krävs dock en kapitalinsats på minst 25 000 kronor för att få starta ett aktiebolag. Att aktiebolaget är en juridisk person innebär bland annat att företaget kan äga saker, anställa och teckna avtal. Bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men ägarna och grundarna är inte personligt ansvariga för skulder och åtaganden i bolagets namn. Du kan alltså inte förlora mer än du har satsat in i bolaget.

Aktiebolag kan i korthet beskrivas som följande:

Starta med aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är relativt smidigt och enkelt. Du behöver registrera företaget hos Bolagsverket vilket du gör genom att skicka in en anmälan om registrering. Du kan skicka in både papperskopia eller registrera bolaget i e-tjänsten.

För att kunna starta ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Tidigare var kravet 50 000 kronor, men sedan 1 januari 2020 räcker det med halva summan för ett privat aktiebolag. Publika aktiebolag, det vill säga företag som säljer aktier på den öppna marknaden, behöver minst 500 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet är ett bevis för att aktieägarna äger företaget.

Roller i aktiebolaget

Ett aktiebolag består av en styrelse, verkställande direktör och aktieägare. Styrelsen består av minst två styrelseledamöter varav en av dessa är ordförande. Styrelsen ansvarar bland annat för bolagets organisation, förvaltning och se till att årsredovisningen upprättas. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ledamöterna ansvarar för bolagets förvaltning. Den verkställande direktören (Vd:n) sköter den löpande verksamheten, men det finns inget krav att ha den här rollen. Aktieägarna äger andelar (aktier) i företaget och har därför rätt att vara med och besluta om verksamheten. Det görs på den så kallade bolagsstämman.

Många aktiebolag har även en revisor som ansvarar för att granska bolagets bokföring och årsredovisning. Revisorn granskar även styrelsen och måste rapportera om hen misstänker någon form av brott. Större aktiebolag måste ha en revisor, men för mindre aktiebolag finns det inte något krav att ha en revisor. Vad som är ett stort respektive litet aktiebolag avgörs av antalet anställda, balansomslutningen samt nettoomsättningen.